PRIVACYVERKLARING METAFA HOLLAND B.V.

Son, 05-11-2018

Bedrijfsgegevens
Metafa Holland B.V., statutair gevestigd te Son en Breugel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 76545148 en kantoorhoudende te Ekkersrijt 1311, 5692AJ Son en Breugel.

Contactgegevens:
Metafa Holland BV
Ekkersrijt 1311 – 1313
5692 AJ Son
Tel: +31 (0) 499 477 876
Fax:+31 (0) 499 473 219
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00
KvK – nummer: 76545148
BTW – nr: NL860668022B01
IBAN: NL81 RABO 0348771797
BIC/SWIFT: RABONL2U

Metafa Holland B.V. is een gespecialiseerde groothandel in de veiligheidsbranche.

In deze verklaring beschrijven wij hoe Metafa Holland B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens
Metafa Holland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Locatiegegevens;
E-mailadres;
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum en plaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
BSN-nummer
Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Metafa Holland B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• opvolging offertes;
• versturen informatie via email of post;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
• relatiebeheer;
• debiteuren- en crediteurenadministratie;
• het bepalen van de strategie en beleid;
• marketingdoeleinden en social media.

Bewaartermijn
Metafa Holland B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Metafa Holland B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden
Metafa Holland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Metafa Holland B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging
Metafa Holland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via erik@metafa.nl

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

Inzage in uw gegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens Metafa Holland B.V. van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Metafa Holland B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop Metafa Holland B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken..

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u dit schriftelijk melden bij Erik Mol via erik@metafa.nl